Ślub

Ślub

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa narzeczeni powinni:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, aby zarezerwować termin ślubu i ustalić termin przedłożenia dokumentów (mogą zgłosić się wcześniej),
 • przedłożyć następujące dokumenty:
  1. dowód osobisty,
  2. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych” ze skutkami prawa cywilnego) (ważne 3 miesiące),
  3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy),
  4. świadectwo bierzmowania,
  5. ostatnie świadectwo nauki religii lub indeks dokumentujący udział w katechizacji szkolnej (przynajmniej na poziomie szkoły średniej),
  6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i spotkaniach w poradni rodzinnej.

Aktualną informację na temat katechezy dla narzeczonych można znaleźć na stronie.

Świadkowie ślubu powinni mieć ukończone 18 lat. W dniu ślubu przed uroczystością są zobowiązani okazać dowód osobisty.

O ustalonym terminie ślubu należy powiadomić:

 • kościelnego, kontakt po lub przed każdą Mszą św. ,
 • organistę, kontakt po lub przed każdą Mszą św.,
 • panią sprzątającą o ewentualnym terminie i czasie przygotowania kwiatów i wystroju kościoła jeśli narzeczeni chcą to uczynić we własnym zakresie.