Pytania do egzaminu


1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku.
2. Skutki sakramentu bierzmowania:
• udoskonala łaskę chrztu,
• głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym;
• ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
• pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
• udoskonala naszą więź z Kościołem;
• umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem;
3. Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania:
Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten kto przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich.
4. Kto może przyjąć ten sakrament?
• ten kto przyjął sakrament chrztu;
• osoba dojrzała i odpowiedzialna za swoja wiarę;
• w pełni świadoma w podejmowanej decyzji;
W Polsce sakrament bierzmowania przyjmuje się w 16 roku życia lub później.
5. Kto może być szafarzem bierzmowania?
Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan upoważniony przez biskupa.
6. W czym zawiera się wszystko co Pan Bóg objawił ludziom?
To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.
7. Co to jest Pismo święte i kto jest jego autorem?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Autorem Pisma św. Jest Bóg.
8. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament — 45 ksiąg oraz Nowy Testament — 27 ksiąg. Razem 72 księgi.
Nowego Testamentu.
9. Co to jest Tradycja?
Tradycja jest to zbiór objawionych prawd.
10. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego wszelkie dobro pochodzi.
11.Skąd wiemy, że Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
• z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,
• z przekonania prawie wszystkich ludzi,
• z własnego sumienia,
• z Objawienia Bożego.
12. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest:
• wieczny — zawsze był, jest i będzie,
• wszechmocny — wszystko może czynić co chce,
• niezmienny — zawsze jest ten sam,
• najmądrzejszy — wszystko co robi jest mądre i dobre,
• święty — złego nie chce, grzechem się brzydzi,
• najsprawiedliwszy — za dobre wynagradza i za złe karze,
• najmiłosierniejszy — pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
13. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
14. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa:
• Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40 dnia po narodzeniu.
• Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.
• Ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda.
• Pobyt w Nazarecie do 30 roku życia.
• Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela.
• 3 lata publicznej działalności.
• Powołanie 12 Apostołów.
• Ustanowienie Kościoła Świętego.
• Wybór św. Piotra na swego następcę.
• Śmierć na krzyżu na Górze Kalwarii w Wielki Piątek
• Zmartwychwstanie 3 dnia po śmierci w Wielką Niedzielę.
• Wniebowstąpienie 40 dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej
15. Co to jest cud? Wymień kilka cudów Chrystusa:
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.
• przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,
• rozmnożenie chleba,
• uzdrowienie paralityka,
• wskrzeszenie Łazarza,
• Zmartwychwstanie.
16. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:
• o synu marnotrawnym,
• o miłosiernym Samarytaninie,
• o Dobrym Pasterzu,
• o robotnikach w winnicy,
• o talentach,
• o pszenicy i kąkolu.
17. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości:
18. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam:
łaskę Bożą
życie wieczne
19. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
20. Kiedy Duch Święty objawił się po raz pierwszy?
Duch Święty objawił się nam po raz pierwszy podczas Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
21. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.
22. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.
23. Kim są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.
24. Kto to są złe duchy?
Złe duchy są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu i Jego planom zbawczym.
25. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia — uczyć o Bogu i być znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za siebie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Kościół katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych (Nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.
26. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy:
1) jest jeden,
2) święty,
3) powszechny (katolicki),
4) apostolski.
27. Kto obecnie jest nie widzialną Głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus.
28. Kto jest widzialną Głową Kościoła?
Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra – Papież
29.Co to jest diecezja? Jak nazywa się nasza diecezja? Jak nazywa się nasz dekanat i parafia?
Diecezja jest to część Kościoła powszechnego, którą rządzi biskup diecezjalny (ordynariusz).
Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie.
Kilka diecezji tworzy metropolię, kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.
Diecezja krakowska, dekanat czernichowski
30. Co to jest śmierć i co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.
31. Co to jest niebo, czyściec, piekło?
Niebo jest to stan, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.
Piekło jest to stan wiecznej kary.
32. Wymień kilka świąt Matki Bożej.
2 lutego   – Ofiarowania Pańskiego,
25 marca   – Zwiastowania Pańskiego,
3 maja     – Królowej Polski,
15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
26 sierpnia – Matki Boskiej Częstochowskiej,
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
33. Wymień kilku polskich świętych.
św. Stanisław biskup i męczennik — Wawel
św. Jacek — Kościół oo. Dominikanów w Krakowie.
św. Stanisław Kostka — w Rzymie.
św. Maksymilian Kolbe — spalony w Oświęcimiu
św. Brat Albert
św. Królowa Jadwiga — Wawel.
św. Faustyna Kowalska – Kraków
34. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze spotkanie z Chrystusem.
35. Z jakich części składa się Msza Święta?
Msza Święta składa się z:
a) Obrzędy wstępne
b) Liturgii Słowa,
c) Liturgii Eucharystycznej
d) Obrzędy Zakończenia
36. Co to jest Sobór Powszechny? Kiedy był ostatni?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem Papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962—1965, był to Sobór Watykański.